Autorski projekt zrównoważonego budżetu rozwoju na rok 2016 przygotowany przez Wójta Mariusza Paleja

Napisane przez  Administrator
wtorek, 22 grudnia 2015 09:21


Ponad 8 mln zł w przyszłorocznym budżecie Gminy Rzezawa przeznaczono na inwestycje majątkowe oraz wydatki bieżące. Zaplanowane zostały ważne zadania związane z ochroną środowiska, budową dróg, jak również poprawą stanu budynków komunalnych: szkół, ośrodków zdrowia, obiektów sportowych – służących mieszkańcom gminy. Inwestycje objęły wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy. Oświata, służba zdrowia, sport

 

Najwięcej, bo 600 tys. zł przeznaczono na przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego byłego przedszkola na budynek – ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Wiśniowej w Rzezawie. Prace obejmą m.in. dobudowaniu części budynku (m.in. widna, klatka schodowa, recepcja, pomieszczenia socjalne, szatnie dla pacjentów, pomieszczenia RTG), zmianie funkcji i lokalizacji istniejących pomieszczeń w budynku,  wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zadanie będzie kosztować łącznie 1 600 tys. złotych, a kontynuację zaplanowano na rok 2017. Zadanie podyktowane jest złym stanem technicznym obecnego budynku rehabilitacji, który wymaga pilnego kapitalnego remontu. W przyszłości planowane jest w miejscu „starej rehabilitacji” utworzenie Dziennego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych i potrzebujących.

 

rehabilitacja-1c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitacja-2u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niewiele mniej, bo 500 tys. zł zaplanowano na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce. W tym przypadku rozpoczną się prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej, a zakończenie tej inwestycji zaplanowano za trzy lata. Wartość inwestycji kształtuje się na poziomie 1 mln 745 tys. zł.


 1. Hala widowiskowo-sportowa w Jodłówce

 sala gimnastyczna-jodwka

 

 

Budżet gminy na rok 2016 przewiduje również przebudowę i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego w Rzezawie wraz nowymi obiektami sportowymi . Powstanie nowy wielofunkcyjny obiekt składający się z: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z trybunami, kortu tenisowego, placu zabaw, zielonej siłowni, skateparku, placu do gry w bule, strefy workautu, piramidy linowej, tenisa stołowego z infrastrukturą towarzyszącą: oświetleniem, parkingami, małą architekturą. Zadanie o łącznej wartości 1 mln 500 tys. zł przewidziano do realizacji w latach 2016-2018, a w przyszłorocznym budżecie na ten cel zapisano 300 tys. zł.

boisko wielofunkcyjne-rzezawaNie zapomniano także o dzieciach i młodzieży z innych miejscowości: przy Szkole Podstawowej w Okulicach będzie kontynuowana budowa sali gimnastycznej – inwestycja realizowana w latach 2016-2018 będzie kosztować 575 tys. zł, gdzie zaplanowano wykonanie obiektu w stanie surowym, a koszt tego zadania w 2016 roku wynosi 250 tys. zł.


1. Sala gimnastyczna w Okulicach

sala gimnastyczna-okulice


 

 

W Borku przy Szkole Podstawowej powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe z trybunami, kort tenisowy, urządzenia do lekkiej atletyki oraz „zielona” siłownia. Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 będzie kosztować 900 tys. zł, a w przyszłym roku na ten cel przeznaczono 100 tys. zł.

  boisko-borekboisko-borek legendaSamorząd gminy Rzezawa zaplanował także przebudowę terenu przy Zespole Szkół w Łazach. Za kwotę 50 tys. zł zostanie tam wykonana „zielona siłownia” oraz urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Podobna inwestycja – kosztem 70 tys. zł – realizowana będzie przy budynku wiejskim w Krzeczowie.


1. Plac zabaw oraz zielona siłownia w Krzeczowie

krzeczw plac zabaw2. Plac zabaw oraz zielona siłownia w Łazach

plac zabawzielona siownia-azyplac zabawzielona siownia-azy wykaz urz

 

 

 

Modernizacji budynku integracji wiejskiej, w której siedzibę ma również Ochotnicza Straż Pożarna doczekają się mieszkańcy Okulic. Zadanie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania poddasza oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Na ten cel w budżecie zarezerwowano 30 tys. zł. Koszt całej inwestycji wynosi 330 tys. zł. 


remiza okulice-1
 

Ochrona środowiska

 

W zakresie ochrony środowiska w przyszłym roku Gmina Rzezawa zaplanowała przeznaczenie     130 tys. zł na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3,1 mln zł. 

Koniecznej rekultywacji doczeka się również gminne wysypisko odpadów komunalnych w Borku. Na ten cel przeznaczono 100 tys. zł.

Na przyszły rok zaplanowano także 60 tys. zł na przygotowanie dokumentacji regulacji Potoku Jodłowskiego w Rzezawie.

Kontynuowana będzie rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – w budżecie zabezpieczono na to zadanie kwotę 70 tys. zł.

W zakresie ochrony środowiska najważniejsze wyzwanie, jakie czeka gminę to rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019 przy założeniu uzyskania dofinansowania . Samorząd gminy będzie jednak czynił starania, aby w przyszłym roku pozyskać środki zewnętrzne na ten ważny cel. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina zabezpiecza na ten cel 800 tys. zł.

 

 

Drogi publiczne


Samorząd gminny zabezpieczył kwotę 190 tys. zł tytułem współfinansowania z Powiatem Bocheńskim, przy wsparciu środków zewnętrznych – wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Łazach, a także dokończenie budowy chodnika w Jodłówce.

W Jodłówce planuje się drugi etap zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej i związaną z nią infrastrukturą techniczną (przedłużenie ul. Zielonej). Zakres obejmuje sporządzenie dokumentacji podziału i uregulowanie stanu prawnego działek przeznaczonych na drogę. Koszt tego zadania, realizowanego jako II etap – to 150 tys. zł.

W budżecie zapisano także przeprowadzenie remontów i bieżącego utrzymanie dróg gminnych o wartości około 280 tys. zł. Planuje się między innymi przebudowę drogi w Łazach poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej i krytego rowu wzdłuż drogi, przygotowanie dokumentacji technicznej na poszerzenie drogi gminnej w tzw. „wąwozie” w Łazach, nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej w Dębinie, wykonanie odbudowy drogi w Ostrowie Królewskim, wymiana bądź rozbudowa przepustów pod drogami gminnymi.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowany będzie remont dróg dojazdowych do pól, realizowany przy wsparciu środków z budżetu państwa. Gmina zabezpieczyła na ten cel 57 tys. zł.

 

***

Rozwój gospodarczy i inwestycyjny gminy nie jest możliwy bez podstawowych dokumentów wyznaczających jego kierunki i cele. W związku z tym samorząd w dalszym ciągu będzie aktualizował Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Na zadanie rozpoczęte w 2013 roku, w przyszłorocznym budżecie przeznaczono 120 tys. zł.

Przedstawione wcześniej zadania inwestycyjne to nie jedyne, jakie zostaną zrealizowane w poszczególnych miejscowościach gminy Rzezawa. W budżecie wyodrębniono bowiem kwotę 253 415, 73 zł, stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Na funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a także Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono 830 tys. zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu wynosi 120 tys. zł, a na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury 20 tys. zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosą 100 tys. zł. Zabezpieczono również środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 121 tys. zł. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zabezpiecza się 408 tys. zł, na pomoc społeczną w której skład wchodzą między innymi utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej, rodziny zastępcze, wspieranie rodzin zabezpiecza się 1 mln 330 tys. zł, na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpiecza się 4 mln 400 tys. zł.

 

***

Projekt budżetu to swoista wypadkowa oczekiwań, nadziei oraz realiów, znajdujących odzwierciedlenie w matematyce. Przygotowanie tego podstawowego dla lokalnej społeczności dokumentu, musi uwzględniać zarówno twarde wskaźniki ekonomiczne, jak również postulaty mieszkańców poszczególnych miejscowości, radnych, organizacji społecznych, różnych środowisk. Budżet jest więc dokumentem kompromisowym, z jednej strony zabezpieczającym sprawne funkcjonowanie jednostek służących mieszkańcom, z drugiej – sprzyjającym rozwojowi całej gminy. Budżet gminy Rzezawa na 2016 rok można z pełną odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju.Mariusz Palej

Wójt Gminy Rzezawa

 

 

bip

bipwyboryparlamentarne

gminny portal mapowy logo 

Zachęcamy do korzystania z portalu pogodynka.pl na którym można sprawdzić aktualną prognozę pogody oraz ostrzeżenia meteorologiczne.

logo pogodynka pl 

projekty wspolfinansowane                                                                                      

 nsr

 

konto

Nr konta
30859100070080000000420017

Dla przelewów międzynadorowych:

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

SWIFT/BIC: KRSPPLPK

PL30859100070080000000420017


baner monitoring powietrza

 

banner zip1 

apteki-logo  

 

ochronasrodowiska

 

odpady

 

dofinansowanie modocianych

 

owiata - pomoc materialna

 

baner wzory dokumentw w ug

 

 gops

 

 zamwienia publiczne


   harmonogram2015

 

   harmonogrampowiat2015

 

 

Kalendarz wydarzeń

Rzezawa w sieci

Ostatnio na forum

Zadaj pytanie

Multimedia

© Copyrights Gmina Rzezawa 2019 Projekt i wykonanie --> www.dwawjednym.pl